ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ เงินแจ้ง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2518-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายสุบิน โพธิ์จันทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายนเรศ ศรีภิรมย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยสิทธิ์ ดอนท้วม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสมทรง ชัยชนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายไพฑูรย์ ขุนอาสา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2550
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ นวลแหยม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-2552
ชื่อ-นามสกุล : นายจลัญ อินตายวง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร ปั้นม่วง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2555 - 8 ธันวาคม 2557
ชื่อ-นามสกุล : นางภิมุขสุดา ไวยกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2561ถึง 3 พฤศจิกายน 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายประสพโชค บัววังโป่ง
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2565 ถึงปัจจุบัน